Kích thước thanh:
- 0,5m
- 0,75m
- 1m
- 1,5m
- 1,75m
- 2m
- 2,5m
- 2,75m
- 3m
Chất liệu: đồng 
Màu: vàng đồng

CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2