CREMON TAY GẬP

 

 

KT thân :140*37

KT thanh : 1.5m

Màu : đồng vàng

CREMON TAY CỨNG
CREMON TAY CỨNG
CREMON TAY CỨNG
CREMON TAY CỨNG
CREMON TAY GẬP
CREMON TAY GẬP
CREMON TAY GẬP
CREMON TAY GẬP
CREMONE