CHỐT CỬA ĐỒNG DÀI INES
 

Đồng nguyên chất 100%

 

Màu :  Đồng rêu