CHỐT CỬA ĐỒNG INES
 
 

Đồng nguyên chất 100%

 

Màu :  Đồng vàng