CHỐT CỬA TRƠN INES
 

Đồng nguyên chất 100%

 

Màu :  Đồng vàng

 

Kích thước : 4' ( 10cm)