CHỐT CỬA TRƠN INES
 

Đồng nguyên chất 100%

 

Màu :  Đồng vàng

 

Kích thước : 8' ( 20cm)