Kích thước thanh:
- 0,5m
- 0,75m
- 1m
- 1,5m
- 1,75m
- 2m
- 2,5m
- 2,75m
- 3m
Chất liệu: đồng 
Màu: vàng đồng

Tay gập trắng cửa đi
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2