Kích thước thanh:
- 0,5m
- 0,75m
- 1m
- 1,5m
- 1,75m
- 2m
- 2,5m
- 2,75m
- 3m
Chất liệu: Inox
Màu sắc: mạ vàng PVD 

Tay gập trắng cửa đi
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2